فروش خالص چیست؟

فروش خالص چیست؟

فروش خالص مجموع فروش ناخالص یک شرکت، منهای برگشتی‌های فروش، کمک هزینه، تخفیف و مالیات آن است.
محاسبه فروش خالص همیشه از نظر خارجی شفاف نیست.
اغلب می توان در گزارش درآمدهای بالای گزارش شده در صورت سود و زیان لحاظ کرد.
به طور معمول، صورت سود و زیان یک شرکت، رقم خالص فروش را برجسته می کند.

Sales Skills and Abilities for Your Career Growth

11 مهارت و توانایی فروش برای رشد شغلی

چه چیزی یک نماینده فروش خوب را می سازد؟ یک نماینده فروش خوب را می توان به عنوان کسی تعریف کرد که نه تنها بر فروش محصولات به مشتریان تمرکز می کند، بلکه به نیازهای مشتریان و درک طرز فکر آنها علاقه نشان می دهد. نمایندگان فروش باید گاهی به مذاکره کننده ...