فروش خالص چیست؟

فروش خالص چیست؟

فروش خالص مجموع فروش ناخالص یک شرکت، منهای برگشتی‌های فروش، کمک هزینه، تخفیف و مالیات آن است.
محاسبه فروش خالص همیشه از نظر خارجی شفاف نیست.
اغلب می توان در گزارش درآمدهای بالای گزارش شده در صورت سود و زیان لحاظ کرد.
به طور معمول، صورت سود و زیان یک شرکت، رقم خالص فروش را برجسته می کند.