رشد کسب و کار در رکود اقتصادی

5 استراتژی بازاریابی برای رشد کسب و کار در دوران رکود

در دوران رکود، سایر هزینه ها اولویت دارند و سرمایه گذاری های بازاریابی را به سمت عقب سوق می دهند. پرداخت حقوق کارکنان، اجرای عملیات، پذیرش پشته های فناوری جدید و حفظ قراردادهای مهم برای بقای کسب و کار بسیار مهم تلقی می شوند. همچنین، شرکت‌ها می‌ترسن ...

رشد کسب و کار در رکود اقتصادی

رشد کسب و کار در رکود اقتصادی

تغییر بزرگ در محیط کسب و کار فرصت به ارمغان می آورد. حتی یک رکود که فروش را برای اکثر شرکت‌ها کاهش می‌دهد، فرصت‌هایی را برای تعداد کمی از شرکت‌ها برای گسترش فراهم می‌کند. برنامه ریزی کسب و کار برای رکود باید نه تنها شامل بقا، بلکه رونق پس از رکود نی ...