987

9 استراتژی بازاریابی برای رشد کسب و کار

پارو زدن در یک تجارت آسان نیست. ابتدا به یک ایده قابل اجرا نیاز دارید. از آنجا، شما باید یک جایگاه سودآور را کشف کنید، یک جمعیت هدف را تعریف کنید و چیزی ارزشمند برای فروش آنها داشته باشید. این که آیا شما در حال دستفروشی محصولات، خدمات یا اطلاعات هست ...

5 marketing strategy mistakes

5 اشتباه استراتژی بازاریابی

شما باید زمان و برنامه ریزی زیادی را برای کمپین های خود اختصاص دهید تا مطمئن شوید که آنها برای کسب و کار شما مناسب هستند.
اشتباهات معمولی ناشی از عجله در کمپین شامل ارسال اطلاعات نادرست، هدف قرار ندادن بازاریابی برای مخاطبان مناسب و ناامیدی در بازگشت سرمایه است.