داستان سرایی در بازاریابی

5 استراتژی داستان سرایی در کمپین بازاریابی

استفاده کنید گفتن یک داستان خوب در بازاریابی شما فقط به معنای ارائه یک عبارت جذاب یا تولید یک ویدیوی دلگرم نیست، بلکه دیدن جهان از چشم مشتری و ساختن روایتی است که با آنها طنین انداز شود. قصه‌گویی در طبیعت ما ریشه دوانده است، از نقاشی‌های باستا ...