بازاریابی وابسته

بازاریابی وابسته یک راه حل قیف بازاریابی کامل

بازاریابی دیجیتال به گونه ای تکامل یافته است که طیف وسیعی از کانال ها را در بر می گیرد و بسیاری از بازاریابان بخش قابل توجهی از بودجه خود را به جستجوی پولی، رسانه های اجتماعی و تبلیغات برنامه ای اختصاص می دهند. در حالی که این کانال ها که تحت سلطه غول ...