تبلیغات چاپی IKEA

تبلیغات چاپی IKEA

Ikea با ایجاد تبلیغی که به عنوان یک تست بارداری دو برابر شده است، مخاطبان هدف خود را زیرکانه مجبور کرده است که مستقیماً به روشی بسیار هوشمندانه با تبلیغ خود ارتباط برقرار کنند.