8 راه برای رشد پایدار کسب و کار

حتی زمانی که یک کسب وکار در شرایط اقتصادی با رشد کم یا رشد زیاد اما کند گرفتار است ، باز هم میتواند با بهره برداری از این 8 راه نفع ببرد . تمایل ما به سوی دستیابی به رشد است ، یعنی 1 ) پرسود و 2 ) بادوام . پرسود به معنای نه

ادامه مطلب